Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Finservis.com s.r.o.,
se sídlem Na Rozdílu 719/26, 160 00 Praha 6, IČ: 27137252, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, spisová značka 99066
(dále jen „Společnost“), ve smyslu ustanovení § 1751, zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VOP“)

Tyto VOP vymezují vztah mezi Klientem a Zprostředkovatelem a jejich vzájemná práva a povinnosti. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí, jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, které jedná sama za sebe, případně na základě zastoupení za jinou fyzickou či právnickou osobu.

I.
1.1 Smluvní vztah (dále jen „SV“) mezi Klientem a Společností vzniká uzavřením Smlouvy o zprostředkování finančních služeb nebo o zprostředkování jiných služeb, případně o poskytování dalších služeb (dále souhrnně také jen „ZFS“).

1.2 Při poskytování ZFS většího rozsahu, zejména v oblasti dlouhodobého poskytování ZFS (např. paušál) či realizace projektů se po dohodě s Klientem zpravidla uzavírá zvláštní smluvní dokument, obsahující konkrétní specifika klientského vztahu a specifické platební podmínky za ZFS.

1.3 SV v rámci ZFS vzniká a je založen v okamžiku přijetí Klienta Společností k osobnímu projednání nebo komunikaci prostřednictvím technických prostředků (telefon, fax, elektronická pošta, písemná komunikace atd.).

II.
2.1. Společnost poskytuje služby na základě ZFS zásadně za úplatu.

2.2. Vznik nároku na odměnu dle ZFS je totožný se vznikem SV.

2.3. Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze služby na základě ZFS poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu Společnosti učiněného v písemné formě.

2.4. Pokud nestanoví výslovná písemná dohoda mezi Společností a Klientem jinak, jsou služby poskytované na základě ZFS poskytovány v sazbě hodinové dle aktuálního Ceníku služeb, a to za každou započatou půlhodinu.

III.
3.1. Veškeré platby mezi Klientem a Společností, přesahující jednorázově částku 100.000,- Kč, probíhají zásadně bezhotovostní formou na bankovní účet Společnosti.

3.2. Úplata je splatná na základě Výzvy k úhradě vystavené Klientovi Společností či v hotovosti oproti vydání příjmového dokladu.

3.3. Pro případ prodlení Klienta s úhradou náleží Společnosti smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou Společností vystavené Výzvy k úhradě se má za to, že Klient odsouhlasil vyúčtování úplaty Společnosti.

3.4. Za datum úhrady se považuje připsání příslušné částky na účet Společnosti.

IV.

4.1. Klient je povinen zaplatit Společnosti úplatu ve výši a v termínu splatnosti dle těchto VOP a aktuálního Ceníku služeb.

4.2 Klient poskytne Společnosti veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Společnost zabezpečila všechny úkony týkající se poskytování služeb dle ZFS v konkrétním případě, zejména ji včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne úplné a nezkreslené informace a nezbytná vysvětlení.

4.3 Klient se zavazuje zúčastnit se jednání kdykoliv to Společnost bude považovat za nezbytné. Klient se dále zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem poskytování dle ZFS, jakož i nezasahovat do vývoje záležitosti způsobem předem se Společností nesjednaným nebo nekonzultovaným. Jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem ZFS, se klient zavazuje předem konzultovat se Společností a o výsledku takového jednání jí informovat.

V.
5.1 Klient je oprávněn ZFS kdykoliv, a to i bez udání důvodu, písemně vypovědět. Výpověď je účinná okamžikem, kdy se o ní Společnost dozvěděla.

5.2. Společnost je oprávněná ZFS písemně vypovědět. Výpověď je účinná uplynutím měsíční výpovědní lhůty, jež končí poslední den kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi Klientovi.

5.3 Společnost je oprávněná od ZFS odstoupit, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ní a Klientem, nebo porušil-li klient hrubým způsobem své povinnosti vyplývající z těchto VOP, zejména čl. 6.1, 6.2, 6.3. Odstoupení od ZFS je účinné okamžikem doručení písemného sdělení o odstoupení Klientovi.

5.4 Pokud byla ZFS vypovězena nebo odstoupila-li Společnost od ZFS, náleží Společnosti odpovídající část sjednané odměny za plnění předmětu ZFS a úhradu nákladů za dosud vykonané činnosti.

VI.

6.1 SV může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Klienta ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely poskytování zprostředkování finančních služeb. Dále Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při vzniku SV a dále uvede při styku se Společností v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Souhlas Klient uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu. Klient bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat a správce jeho údaje neprodleně skartuje.

6.2 Klient výslovně souhlasí s tím, aby Společnost využívala jeho údaje v rámci své podnikatelské činnosti, zejména k provádění marketingových činností, k šíření obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a finančního poradenství, včetně zajištění komplexní péče o Klienta a navázání telefonického, e-mailového, písemného nebo osobního kontaktu.

6.3 Klient výslovně prohlašuje, že se předem seznámil s ustanoveními § 1728 a § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které mj. upravují tzv. „předsmluvní odpovědnost“, tj. zejména tzv. „předstíraný úmysl uzavřít smlouvu (jednání na oko) a tzv. „neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct“.
Dle § 1728, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.
(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“
Dle § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“

6.4 Klient výslovně prohlašuje, že se předem seznámil s ustanovení § 6 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 6, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“

VII.

7.1 Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

7.2. V případě, že dojde mezi Společností a Klientem, který je v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spotřebitel“), ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: A) Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Klient v postavení Spotřebitele může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. B) Ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, „K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů příslušný též finanční arbitr, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.“

VIII.

8.1. Tyto VOP se vydávají s účinností ode dne 1. 5. 2016 na dobu neurčitou a nahrazují předcházející VOP.